Language:   English   Español   Français   한국어   Русский   Lietuviškai   Polski   český   Slovenskí   Deutsche   Nederlands   Italiano  

YAGER GROUP NARYSTĖS PASLAUGŲ SUTARTIS

Sutikimas ir sutartis. Dalyvavimas Yager Group tęstinio verslo mokymo programoje nėra privalomas. Ši Yager Group narystės paslaugų sutartis (toliau - Sutartis) sudaroma ir įsigalioja šią dieną tarp Internet Services Corporation (toliau - ISC), International Event Services, Inc. (toliau - IES) ir InterNET Services International, LLC (toliau - ISI) (toliau kartu - Yager Group) ir nepriklausomo Amway verslo savininko (toliau - Narys). Norėdami sudaryti šią sutartį, turite būti užsiregistravę kai nepriklausomi Amway verslo savininkai. Šis susitarimas leidžia Nariui naudotis Yager Group interneto svetaine IBOcity.com (toliau - Interneto svetainės paslaugos) ir pirkti verslo palaikymo medžiagą (kaip apibrėžta 2 dalyje), turėti prieigą prie konferencijų (toliau - Renginiai) ir dalyvauti Yager Group lyderystės kompensavimo programose. Patvirtinate, kad, prieš sutikdami su šia sutartimi, perskaitėte ir supratote Yager Group verslo vadovą, kuris yra įtrauktas į šią sutartį ir tampa jos dalimi, tarsi būtų visiškai pakartotas, paskelbtas svetainėje www.ibocity.com, ir kad perskaitėte bei sutinkate su visomis šioje sutartyje išdėstytomis sąlygomis.

Yager Group užsiima produktų ir paslaugų, paprastai vadinamų Verslo palaikymo medžiaga (toliau - VPM), teikimu, įskaitant, bet neapsiribojant, interneto svetaines, garso, vaizdo, skaitmenines laikmenas, knygas, žurnalus, kitą spausdintą medžiagą, internetinę literatūrą, motyvacinius susirinkimus, mokomuosius seminarus ir panašaus pobūdžio medžiagą bei paslaugas, kurios yra (i) skirtos pritraukti ir (arba) šviesti potencialius kandidatus ar galimus Amway korporacijos (toliau - Amway) produktų ir paslaugų pirkėjus arba būsimus klientus taip pat remti, mokyti, motyvuoti ir (arba) šviesti Amway NVS, arba (ii) naudoti vieną ar daugiau Amway prekės ženklų ar autorių teisių saugomų kūrinių, kuriuos Amway licencine sutartimi leido naudoti Yager Group, arba (iii) kurie kitaip siūlomi aiškiai ar netiesiogiai nurodant priklausomybę, ryšį ar ryšį su Amway.

Ši Sutartis pakeičia ir pakeičia visus ankstesnius šalių susitarimus.

Šis Susitarimas sudaromas atskirai ir nebus laikomas susitarimo, kurį kiekvienas Narys sudaro su Amway, dalimi. Jei šis Susitarimas prieštarauja Amway sutarties sąlygoms, pirmenybė teikiama Amway sutarčiai.

Nepriklausomo sutarties vykdytojo statusas. Narys yra individualus sutarties vykdytojas. Nei Narys, nei Nario sutuoktinis, nei bet kuris Nario darbuotojas, partneris, agentas ar atstovas jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomas Yager Group darbuotoju, franšizės gavėju, partneriu, atstovu ar agentu. Kai Narys užsiregistruoja Yager Group kaip narys, jo Amway registracijos numeris tampa jo Yager Group nario numeriu. Šio numerio reikės perkant ir užsakant iš Yager Group bei prisijungiant prie jos interneto svetainės paslaugų.

Susitarimas prisiimti įsipareigojimus pagal programą „Akreditacija plius“. Kadangi Yager Group sudaro šią Sutartį, Narys pripažįsta, supranta ir sutinka laikytis Amway programos „Akreditavimas plius“ (A+) sąlygų, kurios gali būti kartais keičiamos, įskaitant, bet neapsiribojant, Programos vadovą ir Kokybės užtikrinimo standartus (KUS). Narys pripažįsta ir supranta, kad Yager Group ir Amway yra sudariusios sutartį, pavadintą Vieninga akreditacijos plius patvirtinto teikėjo sutartis (toliau - A+ sutartis), kurioje, be kita ko, nustatomos VPM skatinimo, platinimo ir pardavimo sąlygos, taikomos Nariams, kurie nėra patvirtinti teikėjai. Narys taip pat pripažįsta, supranta ir sutinka, kad pagal A+ sutarties sąlygas ir Amway elgesio taisyklių punktą Nr. 7, Narys, norintis parduoti, reklamuoti ar gauti pajamų iš VPM pardavimo per Patvirtintą teikėją, turi būti sudaręs rašytinę sutartį su Patvirtintu teikėju. Narys sutinka laikytis visų Elgesio taisyklių ir supranta, kad ši Sutartis nekeičia jokių įsipareigojimų, kuriuos Narys turi pagal Elgesio taisykles. Narys patvirtina, kad gavo KUS ir Programos vadovo kopiją.

Sutarties nutraukimas. Yager Group gali nutraukti šią Sutartį apie tai pranešdama prieš trisdešimt (30) dienų ir nurodydama priežastį arba ne, jei ši Sutartis pažeidžiama arba už pirkinius neatsiskaitoma per 21 dieną nuo nustatyto termino. Nutraukus šią Sutartį, visos pagal šią Sutartį Nariui suteiktos teisės iš karto nustoja galioti. Šios Sutarties nutraukimas neatleidžia nario nuo pareigos sumokėti visus pagal šią Sutartį susikaupusius mokesčius.

Intelektinės nuosavybės teisės. Narys sutinka nedalyvauti jokioje veikloje, kuri pažeidžia bet kurio subjekto ar asmens intelektinės nuosavybės ar kitas teises. Narys sutinka neskelbti ar kitaip neplatinti pranešimų, nuotraukų ar įrašų ir nenaudoti savo narystės jokiais būdais, kurie:

Bet koks šio skyriaus pažeidimas laikomas esminiu šios Sutarties pažeidimu ir yra pagrindas nedelsiant panaikinti nario paskyrą be išankstinio įspėjimo.

Nuosavybės teise priklausanti informacija ir komercinės paslaptys. Ši Sutartis nesuteikia ir nesuteiks Nariui jokios teisės į nuosavybę ar suinteresuotumą bet kokiais Yager Group prekių ženklais, paslaugų ženklais ar prekių pavadinimais šios Sutarties galiojimo laikotarpiu ar bet kada vėliau. Yager Group turi išimtines teises į visas komercines paslaptis, žemutinės linijos ataskaitas ir veiklos ataskaitas (toliau - Nuosavybės teise priklausanti informacija), esančias jos interneto svetainėse, interneto biuro paslaugose, kitoje VPM ir visuose Yager Group narių sąrašuose bei organizaciniuose duomenyse. Yager Group Nariams, „turintiems nepriekaištingą reputaciją“ (ką Yager Group apibrėžia savo nuožiūra), Yager Group suteikia asmeninę, neperleidžiamą ir atšaukiamą teisę naudoti tokią Nuosavybės teise priklausančią informaciją tik tiek, kiek tai būtina jų nepriklausomiems verslams reklamuoti pagal šios Sutarties sąlygas.

Vaizdai / įrašai / sutikimai. Narys įgalioja Yager Group ir su ja susijusias bendroves naudoti, įtraukti, atgaminti ir/arba skelbti nuotraukas ir/arba garso ir/arba vaizdo įrašus, kuriuose gali būti nario vardas, atvaizdas, nario garso ir vaizdo įrašai, kalbos ir/arba kita medžiaga, atskirai arba kartu su kitais asmenimis bet kokiu būdu, kurį Yager Group laiko tinkamu, be atlygio nariui. Narys taip pat įgalioja Yager Group ir su ja susijusias bendroves sudaryti sutartis su kitais trečiosios šalies Amway patvirtintais teikėjais dėl to paties. Jei Narys mano, kad toks naudojimas nepriimtinas, Narys turi teisę atšaukti Yager Group naudojimąsi tokiomis priemonėmis, apie tai raštu pranešęs Yager Group.

Nekonkuravimas ir neviliojimas. Šios sutarties galiojimo laikotarpiu Narys negali pardavinėti jokių produktų ar paslaugų, tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojančių su Yager Group VPM. Šios sutarties galiojimo laikotarpiu ir dvejus (2) metus po jos nutraukimo narys negali skatinti, įkalbinėti ar kitaip verbuoti ar įtikinėti konkuruoti su Yager Group verslu tu asmenų, kurie bet kuriuo metu per pastaruosius dvejus kalendorinius metus buvo susiję su Yager Group. Jokia šios Sutarties nuostata niekaip neriboja Nario galimybės gauti VPM asmeniniam naudojimui iš bet kokio šaltinio ir niekaip neriboja Nario galimybės pardavinėti Amway produktus ir paslaugas pagal Nario sutartį su Amway.

Ginčų sprendimas. Visi ginčai, pretenzijos ar nesutarimai, kylantys dėl šios Sutarties, jos pažeidimų, nutraukimo, vykdymo, aiškinimo, galiojimo arba dėl VPM, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias pretenzijas ar ginčus tarp Yager Group ir Nario, nepriklausomai nuo to, ar jie kilo prieš ar po šios Sutarties nutraukimo, sprendžiami pagal taikinimo ir arbitražo procesą (toliau - taikinimo procesas), nustatytą Amway elgesio taisyklių 11 punkte (taisyklių kopija pateikiama www.amway.com). Į šį dokumentą Amway elgesio taisyklių 11 punktas įtrauktas kaip nuoroda.

Kita. Yager Group nesugebėjimas įgyvendinti bet kurios šios Sutarties nuostatos nereiškia, kad Yager Group atsisako teisės vėliau įgyvendinti tokią ar bet kurią kitą šios Sutarties nuostatą, o bet koks Yager Group delsimas ar neveikimas įgyvendinti ar pasinaudoti bet kuria teise ar teisių gynimo priemone, kurią ji turi ar gali turėti pagal šią Sutartį, nereiškia tokios teisės ar teisių gynimo priemonės atsisakymo. Ši Sutartis yra visas Nario ir Yager Group susitarimas dėl narystės, svetainės paslaugų, VPM, lyderystės kompensavimo programos, renginių ir Yager Group sąlygų. Yager Group pasilieka teisę bet kada pakeisti, papildyti ar koreguoti šią Sutartį, apie tai raštu pranešusi Nariui prieš trisdešimt (30) dienų. Visiems šios Sutarties pakeitimams ar papildymams Narys turi pritarti elektroniniu parašu. Šią Sutartį reglamentuoja ir ji aiškinama pagal Šiaurės Karolinos valstijos įstatymus, neatsižvelgiant į jų nuostatas dėl teisės pasirinkimo. Jei bet kuris kompetentingos jurisdikcijos teismas pripažįsta kurią nors šios Sutarties sąlygų nuostatą negaliojančia, tos nuostatos negaliojimas neturi įtakos likusių šios Sutarties nuostatų galiojimui - jos lieka galioti ir galioja. Šios Sutarties antraštės naudojamos tik patogumo sumetimais ir neturi jokios teisinės reikšmės ar poveikio.