Language:   English   Español   Français   한국어   Русский   Lietuviškai   Polski   český   Slovenskí   Deutsche   Nederlands   Italiano  

 

YAGER GROUP NARYSTĖS PASLAUGŲ SUTARTIS

 

Sutikimai ir leidimai. Ši Yager Group narystės paslaugų Sutartis (toliau Sutartis) yra sudaryta ir galioja tarp Internet Services Corporation (toliau ISC), International Event Services, Inc. (toliau IES) ir InterNET Services International, LLC (toliau ISI), kurios drauge vadinamos Yager Group, ir nepriklausomo Amway verslo savininko (toliau NVS arba Narys). Ši Sutartis suteikia Nariui prieigą prie Yager Group svetainės IBOCity.com (toliau Svetainės paslaugos) ir suteikia Nariui galimybę įsigyti pageidaujamą verslo palaikymo medžiagą (kuri nurodyta 2-oje pastraipoje), dalyvauti konferencijose (toliau Renginiai) bei dalyvauti Yager Group Lyderystės grąžinimo programose. Jūs pripažįstate, kad prieš sutikdamas su šia Sutartimi jūs perskaitėte ir supratote Yager Group verslo informacijos vadovą, kuris yra neatsiejama šios Sutarties dalis. Pilna šio vadovo versija yra pateikiama svetainėje www.ibocity.com, taip pat patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su visomis sąlygomis, išvardintomis šioje Sutartyje.

Yager Group verslo tikslas - tiekti produktus ir paslaugas, kurios bendrai vadinamos Verslo palaikymo medžiaga (VPM), įskaitant, bet neapsiribojant, interneto svetainėmis, garso, vaizdo įrašais, skaitmenine medija, knygomis, žurnalais, lankstinukais ar kita spausdinta medžiaga, interaktyvia literatūra, motyvaciniais susitikimais, mokomaisiais seminarais ir su jais susijusia medžiaga bei paslaugomis, kurios:

i.                                 yra skirtos šviesti ir / arba mokyti būsimus verslininkus, klientus ar perspektyvius klientus apie Amway korporacijos (toliau Amway) tiekiamus produktus ir paslaugas, arba siekiant palaikyti, mokyti, motyvuoti ir/arba šviesti esamus Amway NVS

ii.                                yra registruotos arba naudoja autorinių teisių saugomus prekės ženklus, priklausančius Amway, tačiau tam, kad Yager Group juos naudotų Amway yra davusi sutikimą

iii.                               kitais būdais siūlomos ir aiškiu ar numanomu partnerystės ryšiu susijusios su bendradarbiavimu su Amway.

Ši Sutartis yra viršesnė ir pakeičia bet kurią ar visas ankstesnes Sutartis tarp šalių.

Ši Sutartis yra laikoma vientisa, atskira ir negali būti laikoma kitos Sutarties, kurią kiekvienas NVS pasirašo su Amway, dalimi. Jei šioje Sutartyje nurodytos sąlygos nesutampa su sąlygomis, nurodytomis Sutartyje su Amway, vadovaujamasi Sutartimi su Amway.

Nepriklausomo Sutarties dalyvio statusas. NVS yra nepriklausomas Sutarties dalyvis. Nei NVS, nei NVS sutuoktinis ar darbuotojas, partneris, agentas ar NVS atstovas jokiomis aplinkybėmis negali būti laikomas Yager Group darbuotoju, frančizės turėtoju, partneriu, atstovu ar agentu. Kai NVS prisiregistruoja prie Yager Group kaip Narys, Amway NVS numeris tampa ir Yager Group NVS numeriu. Šis numeris bus reikalingas perkant ir užsakant prekes ar paslaugas iš Yager Group ir jungiantis prie Svetainės paslaugų.

Sutikimas laikytis Akreditacijos Plius programos. Kadangi Yager Group yra Akreditacijos Plius (toliau A+) programos dalyvė, NVS patvirtina, supranta ir sutinka laikytis Amway A+ programos nuostatų ir sąlygų, kurios kartas nuo karto gali būti pakeistos, įskaitant, bet neapsiribojant Programos vadovu ir Kokybės užtikrinimo standartais (KUS). NVS sutinka ir supranta, kad Yager Group ir Amway yra Sutarties, pavadintos Suvienodintos Akreditacijos plius patvirtinto tiekėjo Sutartis (A+ Sutartis), šalys. A+ Sutartyje išdėstytos VPM skatinimo, platinimo ir pardavimo, kai tą daro NVS, nesantis akredituotu tiekėju, nuostatos bei sąlygos. NVS patvirtina, supranta ir sutinka, kad atsižvelgiant į A+ Sutartį ir Amway elgesio taisyklių 7 punktą, NVS, norintis pardavinėti, skatinti ar užsidirbti iš VPM pardavimo per patvirtintą tiekėją, privalo turėti rašytinę Sutartį su patvirtintu tiekėju. NVS patvirtina, kad sutinka laikytis visų Elgesio taisyklių ir supranta, kad šis susitarimas neatleidžia NVS nuo įsipareigojimų, kurie išdėstyti Elgesio taisyklėse. NVS patvirtina, kad gavo KUS ir Programos vadovo kopiją.

Sutarties nutraukimas. Yager Group šią Sutartį gali nutraukti vienašališkai, perspėjusi apie tai NVS prieš 30 dienų, su priežastimi ar be jos. Tai gali nutikti dėl Sutarties sąlygų pažeidimo ar dėl ilgiau nei 21 dieną uždelsto mokėjimo už užsakytas prekes ar paslaugas. Šios Sutarties nutraukimo atveju, visos teisės, pagal šią Sutartį numatytos Nariui, nedelsiant nustoja galioti. Šios Sutarties nutraukimas neatleidžia Nario nuo įsipareigojimo apmokėti visus mokesčius, priklausančius pagal šią Sutartį.

Teisės į intelektinę nuosavybę. Narys sutinka neužsiimti jokia veikla, kuri pažeidžia kokio nors subjekto ar asmens intelektinę nuosavybę ar kitas teises. Narys įsipareigoja neskelbti ar kitaip neplatinti žinučių, nuotraukų ar įrašų ir nenaudoti Narystės tokiais būdais, kurie:

i. pažeidžia, plagijuoja ar kėsinasi į bet kokios trečiosios šalies teises, įskaitant, bet neapsiribojant bet kokiomis autorinėmis teisėmis ar Prekės ženklo įstatymu, teise į privatumą, asmeninėmis ar nuosavybės teisėmis, įskaitant intelektinės nuosavybės teises

ii. yra apgaulingi, klaidinantys ar bet kokiu būdu pažeidžia kurį nors kitą įstatymą.

Bet koks šio skyriaus pažeidimas yra laikomas grubiu šios Sutarties pažeidimu, dėl kurio Nario paskyra gali būti nedelsiant, be perspėjimo uždaryta.

Firmos informacija ir verslo paslaptys. Niekas nesuteikia ir nesuteiks NVS jokios teisės ar interesų į jokius Yager Group prekės, paslaugų ženklus, ar prekės vardus tol, kol galioja ši Sutartis ar jai pasibaigus. Yager Group turi išskirtines nuosavybės teises į visas verslo paslaptis, žemesniosios linijos aktyvumo ir aktyvumo ataskaitas (toliau - Firmos informacija), esančias Yager Group interneto svetainėse, internetinio biuro paslaugų duomenų bazėse, kitoje VPM ir visuose Yager Group Narystės sąrašuose bei organizaciniuose duomenyse. Yager Group Nariams geros valios pagrindu (kaip savo nuožiūra nurodo Yager Group) yra suteikiama teisė naudotis Firmos informacija asmeniškai, be galimybės perduoti kitiems, siekiant skatinti Nepriklausomo verslo augimą, atsižvelgiant į Sutarties nuostatas ir sąlygas. Sutikimą Nariui naudotis Firmos informacija Yager Group bet kada gali atšaukti.

Vaizdai / Įrašai / Sutikimai. Narys sutinka, kad Yager Group ir partnerių kompanijos neatlygintinai naudotų, įtrauktų, atkurtų ir/ar spausdintų nuotraukas ir/ar garso/vaizdo įrašus, kuriuose gali būti Nario vardas, atvaizdas, portretas, Nario garso ar vaizdo įrašai, kalbos ir/ar kita medžiaga. Visa tai gali būti pateikiama atskirai, ar sujungta su kitų Narių medžiaga bet kokia forma, kuria Yager Group mano yra tinkama ją skelbti. Narys sutinka, kad Yager Group ir partnerių kompanijos sudarytų Sutartis su trečiosiomis Amway patvirtintų tiekėjų kompanijomis dėl aukščiau išsakyto sutikimo. Jei Narys mano, kad toks duomenų naudojimas jam nepriimtinas, jis turi teisę neleisti Yager Group naudoti aukščiau išvardintos informacijos, apie tai raštiškai pranešdamas Yager Group.

Nekonkuravimas ir nenuteikinėjimas priešiškai. Šios Sutarties galiojimo metu Narys negali pardavinėti jokių produktų ar paslaugų, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruoja su Yager Group Verslo palaikymo medžiaga. Šios Sutarties galiojimo metu ir dvejus metus po jos galiojimo pabaigos, Narys neturi teisės skatinti, nuteikinėti priešiškai ar kitais būdais bandyti verbuoti ar įtikinėti prisijungti prie konkuruojančio su Yager Group verslo tų asmenų, kurie per pastaruosius dvejus kalendorinius metus buvo susiję su Yager Group. Ši Sutartis neapibrėžia ir neriboja Nario galimybių įsigyti VPM iš kitų šaltinių Nario asmeniniams tikslams, taip pat neriboja Nario gebėjimų pardavinėti Amway produkciją ir paslaugas pagal Nario sutartį su Amway.

Ginčų sprendimas. Visi ginčai, skundai ir nesutarimai, susiję su arba kylantys dėl šios Sutarties, jos pažeidimų, nutraukimo, vykdymo, interpretacijos ar galiojimo, taip pat dėl VPM, įskaitant, bet neapsiribojant skundais ir ginčais tarp Yager Group ir Nario, nepriklausomai ar jie kyla sutarčiai galiojant, ar po jos nutraukimo, yra sprendžiami Susitaikymo ir Arbitražo proceso būdu, kuris aprašytas Amway elgesio taisyklių 11-ojoje taisyklėje (jų kopija yra skelbiama svetainėje www.amway.com). Amway elgesio taisyklių 11-oji taisyklė čia įterpta kaip nuoroda.

Bendrosios nuostatos. Yager Group nesugebėjimas vykdyti kurios nors iš šios Sutarties nuostatų nebus laikomas Yager Group teisės vėliau vykdyti vieną ar kitą šios Sutarties nuostatą atsisakymu, kaip ir joks uždelsimas, nesugebėjimas laiku atlikti ar pasinaudoti iš Yager Group pusės tam tikromis teisėmis ar priemonėmis negali būti laikomas tų teisių ar priemonių atsisakymu. Ši Sutartis yra vientisas susitarimas tarp Nario ir Yager Group, sudarytas atsižvelgiant į Narystės, Svetainių paslaugų, VPM, Lyderystės grąžinimo programos, Renginių ir Yager Group nuostatas ir sąlygas. Yager Group pasilieka teisę keisti, taisyti ir redaguoti šią Sutartį bet kuriuo metu, perspėjusi Narį apie tai likus 30 dienų iki pasikeitimų įsigaliojimo. Tokiu atveju visus šios Sutarties pasikeitimus ir pataisymus Narys privalo patvirtinti elektroniniu parašu. Šia Sutartimi turi būti vadovaujamasi ir ji turi būti aiškinama pagal Šiaurės Karolinos valstijos įstatymus, be jų nuorodos į teisės pasirinkimo nuostatas. Jei kompetentingas teismas pripažintų kurią nors iš Sutarties nuostatų neteisėta, visos likusios nuostatos nepraranda savo galios. Antraštės šioje Sutartyje pateikiamos tik patogumo sumetimais, jos neturi jokios juridinės galios ar įtakos.