Language:   English   Español   Français   한국어   Русский   Lietuviškai   Polski   český   Slovenskí   Deutsche   Nederlands   Italiano  

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG CZŁONKOSTWA W GRUPIE YAGER

Upoważnienie i Umowa. Uczestnictwo w Programie Ciągłej Edukacji Biznesowej Grupy Yager jest opcjonalne. Niniejsza Umowa o świadczenie usług Członkostwa w Grupie Yager („Umowa”) zostaje zawarta i wchodzi w życie z dniem dzisiejszym pomiędzy Internet Services Corporation („ISC”), International Event Services, Inc. („IES”) i InterNET Services International, LLC („ISI”) (zwanymi dalej łącznie „Grupa Yager”) oraz Niezależnym Właścicielem Przedsiębiorstwa Amway (zwanym dalej „IBO” albo „Członkiem”). Aby zawrzeć tę umowę, musisz być zarejestrowany w Amway jako IBO. Niniejsza Umowa umożliwia Członkowi dostęp do strony internetowej IBOcity.com Grupy Yager (zwanej dalej „Usługami internetowymi”) i umożliwia Członkowi zakup materiałów wspierających biznes (zgodnie z definicją zawartą w paragrafie 2) oraz dostęp do konferencji (zwanych dalej „Wydarzeniami”) oraz uczestnictwo w Programach Zwrotów dla Liderów Grupy Yager. Przyjmujesz do wiadomości, że przed zaakceptowaniem niniejszej umowy przeczytałeś i zrozumiałeś Przewodnik po działalności Grupy Yager, który jest włączony do niniejszej Umowy i stanowi jej część, tak jakby został przeformułowany w całości, zgodnie z tym jak został opublikowany na stronie www.ibocity.com, oraz że przeczytałeś i zgadzasz się na wszystkie warunki określone w niniejszej umowie.

Grupa Yager prowadzi działalność polegającą na dostarczaniu produktów i usług ogólnie określanych jako „Materiały wspierające biznes (zwane dalej „BSM”), w tym między innymi strony internetowe, nagrania audio, wideo, media cyfrowe, książki, czasopisma, flipcharty, inne materiały drukowane, literaturę online, spotkania motywacyjne, seminaria edukacyjne i powiązane rodzaje materiałów i usług, które są (i) przeznaczone do pozyskiwania i/lub edukowania potencjalnych klientów, klientów lub potencjalnych klientów produktów i usług Amway Corp. (zwanej dalej „Amway”) lub do wspierania, szkolenia, motywowania i/lub edukowania IBO firmy Amway, lub (ii) które zawierają lub używają jednego lub więcej znaków towarowych lub dzieł Amway objętych prawem autorskim, które są licencjonowane przez Amway na rzecz Grupy Yager, lub (iii) są w inny sposób oferowane z wyraźnym lub dorozumianym poczuciem przynależności, związku lub powiązania z Amway.

Niniejsza Umowa anuluje i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia zawarte pomiędzy stronami.

Niniejsza Umowa zostanie sporządzona oddzielnie i nie będzie stanowić części umowy, którą każdy IBO zawiera z Amway. W zakresie, w jakim niniejsza Umowa jest interpretowana jako sprzeczna z warunkami umowy Amway, uznaje się, że umowa Amway ma pierwszeństwo.

Status niezależnego kontrahenta. IBO jest niezależnym kontrahentem. Ani IBO, małżonek IBO, ani żaden pracownik, podmiot stowarzyszony, agent lub przedstawiciel IBO nie może w żadnych okolicznościach być uważany za pracownika, franczyzobiorcę, partnera, przedstawiciela lub agenta Grupy Yager. Gdy IBO zarejestruje się w Grupie Yager jako członek, jego numer IBO Amway będzie również jego numerem Członka Grupy Yager. Numer ten będzie wymagany przy zakupie i składaniu zamówień w Grupie Yager oraz przy logowaniu się do jej Usług internetowych.

Zgoda na podleganie Programowi Akredytacji Plus. W ramach wynagrodzenia dla Grupy Yager za zawarcie niniejszej Umowy, IBO potwierdza, rozumie i zgadza się na przestrzeganie warunków Programu Amway Akredytacji Plus („A+”), które mogą być okresowo zmieniane, w tym między innymi Przewodnika po Programie i Standardów Zapewnienia Jakości („QAS”). IBO przyjmuje do wiadomości i rozumie, że Grupa Yager i Amway są stronami umowy zatytułowanej „Jednolita Umowa Akredytacyjna Plus z Zatwierdzonym Dostawcą” (zwanej dalej „Umowa A+”), która, między innymi, określa warunki promocji, dystrybucji i sprzedaży BSM przez IBO, którzy nie są Zatwierdzonymi Dostawcami. IBO również przyjmuje do wiadomości, rozumie i zgadza się, że zgodnie z warunkami Umowy A+ i Zasadą 7 Zasad Postępowania Amway, IBO, którzy chcą sprzedawać, promować lub zarabiać na sprzedaży BSM za pośrednictwem Zatwierdzonego Dostawcy, muszą posiadać pisemną umowę z Zatwierdzonym Dostawcą. IBO zgadza się przestrzegać wszystkich Zasad Postępowania i rozumie, że niniejsza Umowa nie zmienia żadnych zobowiązań IBO wynikających z Zasad Postępowania. IBO niniejszym potwierdza otrzymanie kopii QAS i Przewodnika po Programie.

Zakończenie Umowy. Grupa Yager może wypowiedzieć niniejszą Umowę z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem z podaniem lub bez podawania przyczyny, w tym z powodu naruszenia niniejszej Umowy, lub braku zapłaty za zakupy w ciągu 21 dni od daty ich wymagalności. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy wszelkie prawa przyznane Członkowi na mocy niniejszej Umowy natychmiast wygasną i zostaną zakończone. Wypowiedzenie niniejszej Umowy nie zwalnia Członka z żadnego obowiązku uiszczenia wszystkich naliczonych opłat wynikających z niniejszej Umowy.

Prawo Własności Intelektualnej. Członek zgadza się nie angażować w żadną działalność, która narusza własność intelektualną lub inne prawa jakiegokolwiek podmiotu lub osoby. Członek zgadza się nie publikować ani w żaden inny sposób nie rozpowszechniać wiadomości, zdjęć lub nagrań oraz nie wykorzystywać swojego członkostwa w żaden sposób, który:

Każde naruszenie niniejszego artykułu uznaje się za istotne naruszenie niniejszej Umowy i za podstawę do natychmiastowego zamknięcia konta Członka bez powiadomienia.

Informacje zastrzeżone i tajemnice handlowe. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie przyznaje, oraz nie będzie przyznawać IBO jakichkolwiek praw, tytułów ani udziałów w jakichkolwiek znakach towarowych, znakach usługowych lub nazwach handlowych Grupy Yager w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, lub w dowolnym późniejszym czasie. Grupa Yager jest wyłącznym właścicielem wszystkich tajemnic handlowych, raportów z działalności w ramach swojej struktury i raportów z działalności („Informacje Zastrzeżone”) zawartych na jej stronach internetowych, usługach biura internetowego, innych BSM oraz wszystkich listach członkowskich i danych organizacyjnych Grupy Yager. Członkowie Grupy Yager „w dobrej kondycji” (zgodnie z definicją Grupy Yager według jej wyłącznego uznania) otrzymują osobiste, nieprzenoszalne i odwołalne prawo Grupy Yager do korzystania z takich Informacji Zastrzeżonych tylko wtedy, gdy jest to konieczne do promowania ich Niezależnych Przedsiębiorstw zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

Obrazy / Nagrania / Zgody. Członek niniejszym upoważnia Grupę Yager i jej spółki stowarzyszone do wykorzystywania, włączania, powielania i/lub publikowania zdjęć i/lub nagrań audio/wideo, które mogą zawierać jego imię i nazwisko, wizerunek, podobiznę, nagrania audio i wideo, przemówienia i/lub inne materiały samodzielnie lub w połączeniu z innymi materiałami w dowolny sposób, który Grupa Yager uzna za odpowiedni, bez wynagrodzenia dla Członka. Członek również upoważnia Grupę Yager i jej spółki stowarzyszone do zawarcia umowy z innymi Zatwierdzonymi Dostawcami Amway będącymi stroną trzecią. Jeśli Członek uzna takie wykorzystanie za niedopuszczalne, Członek ma prawo anulować użycie takich pozycji przez Grupę Yager po pisemnym powiadomieniu Grupy Yager.

Zakaz konkurencji oraz zakaz pozyskiwania. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy Członek nie może sprzedawać żadnych produktów ani usług, które konkurują, bezpośrednio lub pośrednio, z BSM Grupy Yager. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy i przez dwa (2) lata po jej rozwiązaniu, Członek nie będzie zachęcać, pozyskiwać ani w inny sposób próbować rekrutować lub przekonywać nikogo, kto był związany z Grupą Yager w dowolnym momencie w ciągu dwóch poprzednich lat kalendarzowych, do konkurowania z działalnością Grupy Yager. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza w żaden sposób możliwości uzyskania przez Członka BSM na własny użytek Członka z dowolnego źródła, ani w żaden sposób nie ogranicza możliwości Członka do sprzedaży produktów i usług Amway zgodnie z umową Członka zawartą z Amway.

Rozwiązywanie sporów. Wszelkie spory, roszczenia lub sprzeczności wynikające z, lub związane z niniejszą Umową, lub jej naruszeniem, rozwiązaniem, egzekwowaniem, interpretacją lub ważnością, lub BSM, w tym między innymi wszelkie roszczenia lub spory przeciwko Grupie Yager i Członkowi, niezależnie od tego, czy powstały przed czy po rozwiązaniu niniejszej Umowy, będą rozstrzygane zgodnie z Procedurą pojednawczą i arbitrażową („Proces pojednawczy”) określoną w Regule 11 Zasad postępowania Amway (których kopia znajduje się na stronie www.amway.com). Zasada 11 Zasad Postępowania Amway zostaje włączona do niniejszej Umowy przez odniesienie.

Postanowienia różne Niewyegzekwowanie przez Grupę Yager któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie będzie stanowić zrzeczenia się prawa Grupy Yager do późniejszego egzekwowania takiego postanowienia, lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszej Umowy, ani żadne opóźnienie lub zaniechanie ze strony Grupy Yager skorzystania z jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego, które Grupa Yager posiada, lub może posiadać na mocy niniejszej Umowy, nie będzie stanowić zrzeczenia się jakiegokolwiek prawa lub środka zaradczego. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Członkiem a Grupą Yager w odniesieniu do członkostwa, usług internetowych, BSM, Programu zwrotu kosztów dla liderów, Wydarzeń oraz warunków Grupy Yager. Grupa Yager zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub modyfikacji niniejszej Umowy w dowolnym momencie za trzydziestodniowym (30) pisemnym powiadomieniem Członka. Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszej Umowy wymagają akceptacji takich zmian przez Członka za pomocą podpisu elektronicznego. Niniejsza Umowa podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem stanu Karolina Północna, bez odniesienia do jej postanowień dotyczących wyboru prawa. Jeżeli którekolwiek z postanowień i warunków niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne przez jakikolwiek właściwy sąd, nieważność takiego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszej Umowy, które pozostaną w pełnej mocy. Nagłówki w niniejszej Umowie są jedynie dla wygody i nie mają żadnych znaczeń lub skutków prawnych.